ĐIỀU TRỊ TĂNG CHOLESTEROL MÁU

Đánh giá nguy cơ: dựa vào Thang điểm mới của AHA (tham khảo thêm trên trang web của AHA/ACC http://my.americanheart.org/cvriskcalculator), bao gồm các yếu tố:

Giới tính (nam/nữ) Tuổi Chủng tộc (Mỹ gốc Phi/Da trắng/chủng tộc khác) Cholesterol toàn phần (mg/dL) HDL-C (mg/dL) HATT (mmHg) Điều trị THA (có/không) ĐTĐ (có/không) Thuốc lá (có/không) Thang điểm cho phép tính được nguy cơ tim mạch trong 10 năm: <7.5% = thấp; ≥ 7.5% = cao Điều trị:

  • Trị liệu Statin cho thấy làm giảm các biến cố bệnh tim mạch do xơ vữa (BTMXV) ở những bn có LDL-C ≥ 70mg/dL
  • Trị liệu Statin cƣờng độ trung bình (làm giảm LDL-C 30-<50%) hay trị liệu Statin cƣờng độ mạnh (làm giảm LDL-C ≥ 50%) là điều tối hậu trong việc làm giảm nguy cơ BTMXV.
  • 4 nhóm bệnh nhân mà lợi ích của việc làm giảm nguy cơ BTMXV lớn hơn nguy cơ tác dụng phụ của thuốc: 1. Có BTMXV về lâm sàng (tiền sữ có BTTMCB hay TBMMN). 2. Có LDL-C ≥ 190mg/dL. 3. Có ĐTĐ, tuổi 40-75T với LDL-C 70-189mg/dL và không có BTMXV. 4. Không có BTMXV về lâm sàng hoặc ĐTĐ với LDL-C 70-189mg/dL và nguy cơ BTMXV 10

năm ≥ 7.5%.

  • Trị liệu Statin cường độ mạnh cho những bn nhóm 1 và 2
  • Trị liệu Statin cường độ trung bình cho những bn nhóm 3 và 4
  • Các Statin và liều lượng được khuyến cáo: các Statin và liều lượng được in đậm đã được công nhận qua các RCT, các Statin được in nghiêng được USFDA công nhận nhưng chưa được kiểm chứng qua các RCT.

o Trị liệu statin cƣờng độ mạnh:

▪ Atorvastatin 40-80mg/ng: liều 40mg khi không dung nạp được liều 80mg/ng

▪ Rosuvastatin 20 (40)mg/ng o Trị liệu statin cƣờng độ trung bình:

▪ Atorvastatin 10 (20)mg/ng

▪ Rosuvastatin (5) 10mg/ng

▪ Simvastatin 20-40mg/ng

▪ Pravastatin 40 (80)mg/ng

▪ Lovastatin 40mg/ng

▪ Fluvastatin XL 80mg/ng

▪ Fluvastatin 40mg x 2/ng

Pitavastatin 2-3mg/ng

Trị liệu cƣờng độ nhẹ:

▪ Simvastatin 10 mg/ng

▪ Pravastatin 10– 20 mg/ng

▪ Lovastatin 20 mg/ng

▪ Fluvastatin 20 – 40 mg/ng

Pitavastatin 1 mg/n

Share this post

Post Comment